ការព្រមាន៖ ផលិតផលនេះមានជាតិនីកូទីន។ជាតិនីកូទីនជាសារធាតុញៀន...

ផ្ទាំងបដាផលិតផល

TPD បានចុះឈ្មោះ